Βαθμολόγηση εργασιών

Σε αυτή την ’σκηση η ίδια φόρμα αξιολόγησης χρησιμοποιείται και από τους διδάσκοντες και από τους διδασκόμενους. Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται και από τις δυο ομάδες, αλλά σε διαφορετικά στάδια της ’σκησης. Για το λόγο αυτό οι επεξεγηματικές πληροφορίες που ακολουθούν είναι χωρισμένες σε δύο μέρη.

Για τους διδασκόμενους

Η φόρμα αξιολόγησης στοχεύει κυρίως στο να σας δείξει πώς θα αξιολογηθεί η εργασία σας από το διδάσκοντα. Απαιτείται να παραδώσετε αυτή τη φόρμα συμπληρωμένη πριν καταθέσετε την εργασία σας. Μπορεί να σας χρησιμεύσει για την οργάνωση της δουλειάς σας. Η φόρμα αξιολόγησης δεν πηγαίνει στον διδάσκοντα, όταν την αποθηκεύετε. Μπορείτε λοιπόν να την αλλάζετε όσο συχνά θέλετε, αρκεί να μην έχετε καταθέσει την εργασία σας. Τονίζετε ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να καταθέσετε την εργασία σας αμέσως μόλις συμπληρώσετε τη φόρμα. Με τη συμπλήρωση της φόρμας ολοκληρώνεται και σταθεροποιείται το περιεχόμενό της, το οποίο θα είναι διαθλεσιμο στον διδάσκοντα μόλις καταθέσετε την εργασία σας.

Μόνο μια φορά συμπληρώνεται η φόρμα αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο διδάσκων σάς ζητήσει να κάνετε αλλαγές και να ξανακαταθέσετε την εργασία σας, δε θα ζητηθεί να ξανασυμπληρώσετε αυτή ή μια άλλη φόρμα αξιολόγησης.

Η αξιολόγησή σας θα αντιπαρατεθεί με την αξιολόγηση που θα κάνει ο διδάσκων. Ο τελικός βαθμός σας στην ’σκηση είναι το άθροισμα των δυο αυτών βαθμών. Όσο πιο κοντά είναι οι δυο αξιολογήσεις, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο "βαθμολογούμενος βαθμός" σας. Ο βαθμός αυτός είναι συνήθως χαμηλότερος από τον τελικό βαθμό της εργασίας σας.

Μόλις καταθέσετε την εργασία σας, ο διδάσκων θα τη βαθμολογήσει μέσω της ίδιας φόρμας αξιολόγησης. Οι βαθμοί αυτοί αποτελούν το κύριο μέρος της τελικής σας βαθμολογίας στην ’σκηση.Εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τους βαθμούς και τα σχόλια του διδάσκοντα.

Για τον διδάσκοντα

Η φόρμα αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση των εργασιών των διδασκομένων. Οι βαθμοί αυτοί αποτελούν το κύριο μέρος της τελικής βαθμολόγησης των διδασκομένων στην ’σκηση. Η φόρμα αξιολόγησης, οι βαθμοί που βάζετε και τα σχόλιά σας είναι διαθέσιμα στους διδασκόμενους που έχουν καταθέσει τις εργασίες τους. Μόλις ολοκληρώσετε την αξιολόγησή σας, θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα ζητήσετε από τον διδασκόμενο να κάνει αλλαγές και να ξανακαταθέσει την εργασία του με τις σχετικές βελτιώσεις.

Όταν αποθηκεύετε μια αξιολόγηση, σας δίνεται λίγος χρόνος για να κάνετε διορθώσεις πριν η αξιολόγησή σας γίνει προσβάσιμη στον διδασκόμενο.

Grading of Assignments

In this Exercise the same Assessment Form is used by Students and Teachers to assess the work produced. The form is used at different stages of the exercise by the two groups, thus the explanation given here is divided into two parts.

For Students

The assessment form is used mainly to show you how your work will be assessed by the teacher. You are required to complete this form before you can submit your work. You can use it as a checklist. The form is not sent to the teacher when you save it. You can return to this form and amend it (and your piece of work) as many times as you like provided you have not submitted the work. Note that although you are allowed to, there is no need to submit your work immediately after you have completely this form. However, the contents of your assessment are frozen and made available to the teacher when you submit your work.

If the teacher requests that you make changes to your work and to re-submit it, you will not be asked to re-assess your "new" piece of work. You only make this assessment "first time round".

This (initial) assessment of your work is compared to the teacher's assessment of your work. The closer the two assessments match the higher will be your "grading grade". This grade is usually a smaller grade than the grade you are given for your work. The final grade for the exercise is these two grades added together.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English