Στρατηγική βαθμολόγησης

 

Μια άσκησης είναι αρκετά ευέλικτη στη βαθμολόγησή της. Ειδικότερα:

1. Καμία βαθμολόγηση: Σε αυτόν τον τύπο ανάθεσης ο δάσκαλος δεν ενδιαφέρεται για την ποσοτική αξιολόγηση από τους διδασκόμενους. Οι διδασκόμενοι κάνουν τα σχόλια των κομματιών των εργασιών αλλά δεν τα αξιολογούν. Ο διδάσκων, εντούτοις, μπορεί, εάν χρειάζεται, να αξιολογήσει τα σχόλια σπουδαστών. Αυτοί οι "βαθμολογούμενοι βαθμοί" αποτελούν τη βάση των τελικών βαθμών των σπουδαστών. Εάν ο δάσκαλος δεν βαθμολογεί τις αξιολογήσεις των σπουδαστών έπειτα η άσκηση δε θα έχει τελικούς βαθμούς.

2. Συσσωρευτική βαθμολόγηση: Αυτό είναι ο τύπος προεπιλογής βαθμολόγησης. Σε αυτόν τον τύπο ο βαθμός κάθε αξιολόγησης αποτελείται από διάφορα "στοιχεία αξιολόγησης". Κάθε στοιχείο πρέπει να καλύψει μια ιδιαίτερη πτυχή της ανάθεσης. Συνήθως μια ανάθεση θα έχει μεταξύ 5 έως 15 στοιχείων για σχόλια και βαθμολόγηση. Ο πραγματικός αριθμός ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της ανάθεσης. Μια ανάθεση άσκησης με μόνο ένα στοιχείο μπορεί να υπάρξει, και έχει μια παρόμοια στρατηγική αξιολόγησης.

Τα στοιχεία έχουν τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα:

1. Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του στοιχείου αξιολόγησης. Αυτό πρέπει σαφώς να δηλώνει ποια πτυχή της ανάθεσης αξιολογείται. Εάν η αξιολόγηση είναι ποιοτική, είναι χρήσιμο να ξεκαθαριστεί τι θεωρείται άριστο, μέσο και ανεπαρκές.

2. Η ΚΛΙΜΑΚΑ του στοιχείου αξιολόγησης. Υπάρχουν διάφορες προκαθορισμένες κλίμακες. Αυτές κυμαίνονται από τις απλές ναι/όχι κλίμακες, σε πολυσημειακές κλίμακες ως μια πλήρη κλίμακα ποσοστού. Κάθε στοιχείο έχει την κλίμακά του που πρέπει να επιλεχτεί για να εγκαταστήσει τον αριθμό πιθανών παραλλαγών για εκείνο το στοιχείο. Σημειώστε ότι η κλίμακα ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τη σημασία του στοιχείου κατά την υπολογισμό του γενικού βαθμού, μια κλίμακα δύο σημείων έχει την ίδια "επιρροή" με μια κλίμακα 100 σημείων, εάν τα αντίστοιχα στοιχεία έχουν την ίδια βαρύτητα...

Μπορούμε να ορίσουμε και δικές μας μη αυτόματες κλίμακες. Σημειώστε, εντούτοις, ότι αυτός ο τύπος κλίμακας χρησιμοποιείται ως πολυσημειακή κλίμακα και ότι μόνο τα πρώτα και τελευταία στοιχεία της κλίμακας παρουσιάζονται. Παραδείγματος χάριν, εάν η δική μας κλιμακα "πολύ υγρός, υγρός, νωπός, ξηρός" δημιουργηθεί σε ένα μάθημα, θα παρουσιαστεί ως κλίμακα 4 βαθμίδων με τα ονόματα "πολύ υγρή" για τη μία πλευρά της κλίμακας και "ξηρή" για την άλλη.

 

3. Το ΒΑΡΟΣ του στοιχείου αξιολόγησης. Εξ ορισμού στα στοιχεία δίνεται η ίδια σημασία κατά την υπολογισμό του γενικού βαθμού της ανάθεσης. Αυτό μπορεί να αλλάξει αν δοθεί στα πιο σημαντικά στοιχεία βάρος μεγαλύτερο από το ένα, και στα λιγότερο σημαντικά στοιχεία βάρος κάτω από ένα. Η αλλαγή των βαρών ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ το μέγιστο βαθμό, αφού η αξία καθορίζεται από τη μέγιστη παράμετρο βαθμού. Στα βάρη μπορούν να οριστούν και αρνητικές τιμές, και αυτό είναι ένα πειραματικό χαρακτηριστικό γνώρισμα.

3. Βαθμολόγηση με βάση το λάθος: Σε αυτόν τον τύπο ανάθεσης οι υποβολές βαθμολογούνται από ένα σύνολο κλιμάκων ναι/όχι. Ο βαθμός καθορίζεται από το "πίνακα βαθμού" που δίνει τη σχέση μεταξύ του αριθμού "λαθών" και του προτεινόμενου βαθμού. Παραδείγματος χάριν, μια ανάθεση μπορεί να έχει έξι σημαντικά στοιχεία που πρέπει να είναι παρόντα, ο πίνακας βαθμού θα δώσει τους προτεινόμενους βαθμούς εάν όλοι είναι παρόντες, κάποιος είναι απών, εάν δύο είναι απόντα, κ.λπ.... Στα μεμονωμένα στοιχεία μπορούν, εάν επιδιώκονται, να δοθούν οι παράγοντες στάθμισης εάν μερικά στοιχεία είναι σημαντικότερα από άλλα. Ο αριθμός "λαθών" είναι ένα σταθμισμένο ποσό των στοιχείων μη παρόντων. Εξ ορισμού σε κάθε στοιχείο δίνεται ένα βάρος ένα. Ο πίνακας βαθμολογίας είναι πιθανό να είναι μη γραμμικός, παραδείγματος χάριν οι προτεινόμενοι βαθμοί μπορούν να είναι 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0% και 0% για μια ανάθεση με 10 στοιχεία. Ο αξιολογητής μπορεί να επηρεάσει τον προτεινόμενο βαθμό έως 20% πάνω ή κάτω, για να δοθεί ο τελικός βαθμός της υποβληθείσας εργασίας.

4. Βαθμολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια: Αυτός είναι ο απλούστερος τύπος βαθμολόγησης (αν και όχι απαραιτήτως ο απλούστερος για να οριστεί). Οι υποβληθείσες εργασίες βαθμολογούνται με βάση σε ένα σύνολο κριτηρίων. Ο αξιολογητής επιλέγει ποιο κριτήριο είναι πιο κοντά στο κομμάτι της εργασίας. Ο βαθμός καθορίζεται από έναν "πίνακα κριτηρίων" που δίνει τον προτεινόμενο βαθμό για κάθε κριτήριο. Παραδείγματος χάριν, μια ανάθεση μπορεί να οργανωθεί με, για παράδειγμα, πέντε δηλώσεις κριτηρίων και οι αξιολογητές πρέπει έπειτα να επιλέξουν μια από τις πέντε δηλώσεις για κάθε μια από τις αξιολογήσεις τους. Ο αξιολογητής μπορεί να επηρεάσει τον προτεινόμενο βαθμό έως 20% πάνω ή κάτω, για να δοθεί ο τελικός βαθμός της υποβληθείσας εργασίας.

5. Η ρουμπρίκα: είναι παρόμοια με τη βαθμολόγηση με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά εδώ υπάρχουν πολυάριθμα σύνολα κριτηρίων. Κάθε σύνολο που καλύπτει μια ιδιαίτερη "κατηγορία", μπορεί να έχει μέχρι πέντε δηλώσεις. Στα σύνολα δίνονται τα μεμονωμένα βάρη και ο βαθμός είναι ένας σταθμισμένος συνδυασμός των αποτελεσμάτων από κάθε σύνολο. Δεν υπάρχει καμία επιλογή επιρροής από τον αξιολογητή σε αυτόν τον τύπο αξιολόγησης.

 

 

Grading Strategy

An Exercise assignment is quite flexible in the type of grading scheme used. This can be:

 1. No grading: In this type of assignment the teacher is not interested in quantitative assessment from the students at all. The students make comments of the pieces of works but do not grade them. The teacher, however, can, if desired, grade the student comments. These "grading grades" form the basis of the students' final grades. If the teacher does not grade the student assessments then the assignment does not have any final grades.
 2. Accumulative grading: This is the default type of grading. In this type of assignment the grade of each assessment is made up of a number of "assessment elements". Each element should cover a particular aspect of the assignment. Typically an assignment will have something between 5 to 15 elements for comments and grading, the actual number depending on the size and complexity of the assignment. An exercise assignment with only one element is allowed and has a similar assessment strategy to the standard Moodle Assignment.
 3. Elements have the following three features:

  1. The DESCRIPTION of the assessment element. This should clearly state what aspect of the assignment is being assessed. If the assessment is qualitative it is helpful to give details of what is considered excellent, average and poor.
  2. The SCALE of the assessment element. There are a number of predefined scales. These range from simple Yes/No scales, through multipoint scales to a full percentage scale. Each element has its own scale which should be chosen to fit the number of possible variations for that element. Note that the scale does NOT determine the element's importance when calculating the overall grade, a two point scale has the same "influence" as a 100 point scale if the respective elements have the same weight...

   If custom scales are set up in the course, these can be used. Note, however, that this type of scale is used as a multi-point scale and that only the first and last items of the scale are shown. For example, if the custom scale "Very Wet, Wet, Damp, Dry" is created in the course, this can be used and it will be shown as a four point scale labeled "Very Wet" at one end of the scale and "Dry" at the other.

  3. The WEIGHT of the assessment element. By default the elements are given the same importance when calculating the overall grade of the assignment. This can be changed by giving the more importance elements a weight greater than one, and the less important elements a weight below one. Changing the weights does NOT effect the maximum grade, that value is fixed by the Maximum Grade parameter of the peer assignment. Weights can be assigned negative values, this is an experimental feature.

 4. Error Banded Grading: In this type of assignment the submissions are graded on a set of Yes/No scales. The grade is determined by the "Grade Table " which gives the relationship between the number of "errors" and the suggested grade. For example an assignment may have six significant items which should be present, the Grade Table will give suggested grades if all are present, one is absent, if two are absent, etc. The individual items can, if desired, be given weighting factors if some items are more important than others. The number of "errors" is a weighted sum of the items not present. By default each item is given a weight of one. The grading table is likely to be non-linear, for example the suggested grades may be 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0% for an assignment with 10 items.The assessor can adjust the suggested grade by up to 20% either way to give the submission's final grade.
 5. Criterion Grading: This is the simplest type of assessment to grade (although not necessarily the most straightforward to set up). The submissions are graded against a set of criteria statements. The assessor chooses which statement best fits the piece of work. The grade is determined by a "Criteria Table" which gives the suggested grade for each criterion. For example an assignment may be set up with, say, five criteria statements and the assessors must then choose one of the five statements for each of their assessments. As with the Banded assignment the assessor can adjust the suggested grade by up to 20% to give the final grade.
 6. Rubric This is a similar to Criterion Grading except there are multiple sets of criteria. Each set covering a particular "Category", can have up to five statements. The sets are given individual weights and the grade is a weighted combination of the scores from each set. There is no adjustment option in this assessment type.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English