Κωδικοί πρόσβασης

Εδώ ορίζεται ο κωδικός πρόσβασης στην άσκηση. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχει μέγεθος ως 10 χαρακτήρων. Σε οποιαδήποτε φάση της ’σκησης ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει. Η επιλογή "Χρήση κωδικού πρόσβασης" ορίζει αν θα ζητηθεί κωδικός πρόσβασης από τους διδασκόμενους για να έχουν πρόσβαση στην άσκηση.

Passwords

This field sets the "access" password for this exercise. The password can be up to 10 characters long. The password can be reset at any time during the exercise. Whether students are asked for the password to enter the exercise is determined by the "Use Password" option.

Ταξινόμηση όλων των αρχείων βοήθειας
Show this help in language: English